โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1บริษัท กลุ่มยง จำกัด197,599,98029.06
2นาย สรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร98,800,02014.53
3นาย ปฏิเวธ ศลิษฏ์อรรถกร75,088,00011.04
4นาย คมสัน ศลิษฏ์อรรถกร67,184,0009.88
5น.ส. อรวรรณ ศลิษฏ์อรรถกร55,528,0008.17
6นาย โสภณ แสงโอภาส7,813,7001.15
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด5,864,2510.86
8นาย อภินันท์ แสงโอภาส2,878,3000.42
9นาย ธนภณ ลีชวนันท์2,152,0000.32
10น.ส. มานิตา สุริยะเลิศกุล2,100,0000.31